โลหะDPF

โลหะDPF

การสร้าง Passve: ตัวพา DPF เคลือบด้วยชั้นของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะล้ำค่าภายใต้สภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสม NO2 ที่ผลิตโดยหน่วย DOC ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับ C ใน DPF และสมการเคมีของปฏิกิริยาจะเป็นดังนี้

C+2NO2=CO2+2NO
C+O2=CO2

สมการหลักของปฏิกิริยาเคมีสำหรับการกำจัด CO และ HC ในหน่วย DOC

4HC+5O=2H2O+4CO
SQF+O2=H2O+CO
2CO+ โอ2=2CO2
2NO+O2=2NO2
C+O2=CO2

โลหะ DPF a